主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Therapeutic principles of chronic gastritis based on turbid toxin theory

LIU Qi-quan;ZHANG Wan;WANG Zhi-kun;LI Dian-gui;ZHANG Xiao-li   

  1. Hebei Provincial Hospital of Chinese Medicine,Hebei 050011;Hebei Provincial Hospital of Chinese Medicine,Hebei 050011;Hebei Medical University;Hebei Medical University
  • Online:2010-03-15 Published:2010-03-15

CLC Number: 

  • R259.733