主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Modern literature of common syndromes and syndrome factors of ulcerative colitis

YUE Hong;ZHAO Fu-cheng;WANG Tian-fang;CHEN Jian-ming;YANG Lu;ZHAO Dan;ZHAO Yan;WU Xiu-yan;QU Kai;YU Li-li   

  • Online:2010-05-15 Published:2010-05-15

CLC Number: 

  • R2-03