主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Pathological changes of cerebral capillary in KKAy mice of spontaneous type 2 diabetic model

WANG Qian;CHAI Xin-lou;JIA De-xian;HAO Yu;HUANG Qi-fu;LOU Jin-li;SU Wei-lian   

  • Online:2010-05-15 Published:2010-05-15

CLC Number: 

  • R285.5