主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Treatment of diabetic gastroparesis with Jiawei Zhishixiaopi Decoction

ZHAO Yun-yan;JI Jian-long;GUO Xin;LEI Xiao-lan;XIE Wei   

  • Online:2010-05-15 Published:2010-05-15

CLC Number: 

  • R285.6