主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

    Next Articles

Dosage and combination proportion of Banxia (Rhizome Pinelliae) in ZHANG Zhongjing's formulas

LIU Min;GUO Ming-zhang;LI Yu-hang;SUN Yan;CHEN Meng   

  • Online:2010-06-15 Published:2010-06-15

CLC Number: 

  • R222