主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Mechanism of Wuziyanzong Pills in improvement of function of Sertoli cells in rats with insufficiency of kidney essence

YANG A-min;LIU Bao-xing;ZHANG Sheng-qiang;XIE Chun-yu;LI Lan-qun;ZHOU Qiang;WANG Chuan-hang ;YAO Huai-guo   

  • Online:2010-06-15 Published:2010-06-15

CLC Number: 

  • R285.5