主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Change laws of resistance ratio in Sanyinjiao (SP6) in patients with primary dysmenorrheal

LIU Yu-qi;ZHU Jiang;SHE Yan-fen;SUN Li-hong;LI Xin-hua;GE Jian-jun;YANG Ji-jun;LI Wen-li   

  • Online:2010-07-15 Published:2010-07-15

CLC Number: 

  • R246.3