主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Filtration of active fractions with analgesic effect from Daguomujiangzi (Fructus Cinnamomi)

LIU Tong-xiang;LIU Qing-shan;SHEN Gang-yi;PIAO Xiang-lan;CUI Jian   

  • Online:2010-08-15 Published:2010-08-15

CLC Number: 

  • R285.5