主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Pathological changes in rat model Of rectal semi-ligation

XU Hong;WANG Qian;LI Yu-hang;GAO Yi-shan;SUN Yan;ZHENG Feng-jie;WANG Yi;XU Yun   

  • Online:2010-09-15 Published:2010-09-15

CLC Number: 

  • R228