主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Influence of Huoxuejiedu Formula on oxidative stress in diabetic rats

HAN Jing;PAN Qiu;YU Jun-da;CHAI Xin-lou;GUO Shu-zhen;ZHAO Hui-hui;LIU Yong-gang;WANG Wei   

  • Online:2010-09-15 Published:2010-09-15

CLC Number: 

  • R285.5