主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Influences of Ruanganshengbai Granules on expressions of HGF and C-Met-mRNA in mice with hepatic fibrosis

CHENG Zhi;HOU Yan-ning;LI Bing-shun;LI Min-ran;SUN Dian-xing;LIU Jin-xia;GUO Zheng-rong   

  • Online:2010-10-15 Published:2010-10-15

CLC Number: 

  • R285.5