主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Allergenicity of chlorogenic acid as hapten

HE Zhou;QU Hui-hua;WANG Xue-qian;ZHAO Yan;LI Yi-fei;HU Li-na;LU Jian-qiu;WANG Qing-guo   

  • Online:2010-10-15 Published:2010-10-15

CLC Number: 

  • R285.5