主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Quantitative determination of tetrahydropalmatine in Xiaohuahuangjin (Corydalis racemosa) by HPLC

ZOU Xiu-hong;JIANG Xia-zhi;YE Jin-xia;LIN Shan;WU Yun-dan;WU Jin-zhong   

  • Online:2010-10-15 Published:2010-10-15

CLC Number: 

  • R284.2