主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Randomized and control study on TCM preventive plan for intervening community influenza

SU Hui-ping;TIAN Jin-zhou;WU Wei-ping;ZHANG Li-shan;WU Sheng-xian;YU Guo-yong;HUANG Mao;LI De-ying;SHEN Qiang;WANG Jian-hui   

  • Online:2010-10-15 Published:2010-10-15

CLC Number: 

  • R254