主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Distribution characteristics of TCM syndromes and syndrome factors of COPD in stable stage

WANG Qing-guo;XU Wen-jie;JIAO Yang;SU Hui-ping;YU Li-li;WANG Tian-fang;WANG Zhi-yu;LV Jia-cang;WANG Ming-hang;ZHANG Nian;LIU Quan;XU Yan-ling;CHEN Xian-hai;MIAO Jian-ying   

  • Online:2010-10-15 Published:2010-10-15

CLC Number: 

  • R256.1