主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Clinical investigation on basic syndromes and characteristics of acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease

ZHENG Si-ping;LI Jian-sheng;WANG Zhi-wan;WANG Hai-feng;YU Xue-qing;LI Su-yun;WANG Ming-hang;SUN Zi-kai;ZHANG Wei;JIA Xin-hua   

  • Online:2010-10-15 Published:2010-10-15

CLC Number: 

  • R256.1