主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

    Next Articles

Application of latent variable models in research of TCM syndrome elements

ZHAO Yan;CHEN Qi-guang;CHEN Bing-wei;SUN Xiao-wu;SHEN Chun-ti;LU Yan;ZHANG Hua-qiang;WANG Zhong   

  • Online:2010-11-15 Published:2010-11-15

CLC Number: 

  • R241