主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Influence of therapy Of dredging large intestine on airway mucus hypersecretion in COPD rats

ZHONG Xiang-gen;QUAN Zhen-xue;LI Yu-hang;JIA Xu;ZHANG Qian;XIE Hua;LIU Xiao-hui;WANG Wei;ZHU Xiao-hui;ZHOU Xiao-wei   

  • Online:2010-12-15 Published:2010-12-15

CLC Number: 

  • R285.5