主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Protein binding rates of epimedin C in different plasma samples

ZHANG Lan-tong;LIU Min-yan;ZHAO Shao-hua;XU Hong-hui;JIA Ji-ming;LI Xiang-jun   

  • Online:2010-12-15 Published:2010-12-15

CLC Number: 

  • R285.5