主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Determination and isolation of the chemical constituents of Poria Cocos

YANG Xiu-wei;WANG Shuai;JIANG Yan-yan;ZHU Nai-liang;LIU Yang;SHI Ren-bing;ZHANG Ying   

  • Online:2010-12-15 Published:2010-12-15

CLC Number: 

  • R284.2