主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Research on common syndrome factors of menopausal syndrome based on latent structure method

XIN Yi;REN Jie;WANG Qing-guo;WANG Tian-fang;WU Xiu-yan;ZHAO Yan;XUE Xiao-lin;LI Li;DU Cai-feng;XU Wen-jie;ZHANG Lian-wen;WANG Zhi-yu   

  • Online:2010-12-15 Published:2010-12-15

CLC Number: 

  • R271.917.5