主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Mechanism of high-dose lipopolysaccharide influencing formation of tongue fur

ZHANG Jun-feng;DONG Wei;TONG Shu-juan;XU Dong-qing;MENG Yu-fen;ZHAN Zhen   

  • Online:2011-09-15 Published:2011-09-15

CLC Number: 

  • R285.5