主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles    

Treatment of craniocerebral trauma accompanied by diencephalic epilepsy with Fu Fang Dan Shen Di Wan

JIANG Li-ya;HUANG Ji-ren;ZHANG Wei-dong;DAI Jian-liang;LI Jian-ping   

  • Online:2011-09-15 Published:2011-09-15

CLC Number: 

  • R285.6