主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Design of TCM syndrome questionnaire of sub-health state

XIONG Wei-hong;JI Zhi-min;ZHAO Xin;WANG Li-min;CHEN Jia-xu;PENG Yu-qing;GE Xin;LIU Yang;CUI Hai-zhen;PENG Jian-qiong;ZHAO Hui;XUE Fei-fei   

  • Online:2011-01-15 Published:2011-01-15

CLC Number: 

  • R2-03