主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

    Next Articles

Change and innovation of TCM discipline orientation

HUANG Qi-fu;LU Zhao-lin;WANG Yong-yan;GAI Guo-zhong;ZHANG Zhi-qiang   

  • Online:2011-01-15 Published:2011-01-15

CLC Number: 

  • R2-03