主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Antagonistic effect of curcumin on chromosomal aberration induced by cyclophosphamide

HUANG Chun-fang;SUN Xiao-fang;YANG Chang-fu;YANG Mei-juan;WANG Ji-feng;NIU Jian-zhao;SHEN Jun-hui   

  • Online:2011-01-15 Published:2011-01-15

CLC Number: 

  • R285.5