主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Optimization of penetrating agents in Gushang Gel Paste

LI Xue-min;WU Qing;FAN Zheng;YANG Yin-hua;DU Shou-ying;GONG Wei-hong   

  • Online:2011-01-15 Published:2011-01-15

CLC Number: 

  • R283.2