主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

    Next Articles

Pathogenesis of triple energizer membrane system of Shaoyang

KONG Guang-yi;ZHAO Yan-song;YAN Ji-lan;LI Hang-zhou   

  • Online:2011-03-15 Published:2011-03-15

CLC Number: 

  • R223.1