主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Syndrome rules of chronic severe hepatitis B

HU Jian-hua;LI Xiu-hui;ZHANG Qiu-yun;YAO Nai-li   

  • Online:2011-03-15 Published:2011-03-15

CLC Number: 

  • R259.126