主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Clinical trial and assessment of a portable apparatus for auxiliary diagnosis and treatment based on four TCM diagnostic methods

LI Hai-yan;DU Hong;MA Liang-xiao;DONG Xiao-ying;ZHAO Lan-ping;CHEN Zhao-hui;NIU Xin;YANG Xue-zhi;ZHU Qing-wen;SI Yin-chu;NIU Ting-li;WANG Yu-lai;LIU Zhen-qi;LI Ting-kai;LIU Zhuo-la;FENG Qian-jin;LIU Ya-ming   

  • Online:2011-04-15 Published:2011-04-15

CLC Number: 

  • R241.2