主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Influence of acupuncture in Baihui (GV20) and Dazhui (GV14) on activity of brain mitochondrial complex in mice with Parkinson's disease

SUN Hong-mei;HE Xin;WANG Yuan-yuan;WANG Zhi-yong;XU Hong;GAO Yu-shan;WU Hai-xia;BAI Li-min   

  • Online:2011-04-15 Published:2011-04-15

CLC Number: 

  • R245.31