主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Optimized extraction technique of paeoniflorin in Guangtongxiao Foam Aerosol with orthogonal design test

PENG Jun-fu;ZHAO Bao-ming;ZHANG Shu-xin;HU Bo;LI Tian-gang;LIU Yong;LIU Yong-gang   

  • Online:2011-04-15 Published:2011-04-15

CLC Number: 

  • R283