主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Questionnaire on papers about senior TCM doctors' experience in Journal of Beijing University of Traditional Chinese Medicine (Clinical Medicine)

TANG Li-xin;YANG Su;XI Ning;ZHOU Lei;LI Yan;FU Ai-zhen;LIANG Ji-chun;LUO Bin;LU Guang-lin;YOU Hai-yan;LIU Mei   

  • Online:2011-05-16 Published:2011-05-16

CLC Number: 

  • R249