主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Influence of Jiang Tang Bu Shen Fang on expression of IKKβ mRNA in diabetic rats

FAN Guan-jie;SUN Xiao-ze ;TANG Xian-yu ;SUN Lu ;ZENH Xing ;LUO Guang-bo ;LU Qi-yun   

  • Online:2011-06-15 Published:2011-06-15

CLC Number: 

  • R285.5