主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Influence of curcumin on hippocampus ultrastructure in APPswe/PS1 dE9 double transgenic mice

WANG Peng-wen;LI Rui-sheng;WANG Hong;REN Ying;SUN Hai-yun;YANG Jin-duo;ZHU Zhi-hui;SUN Jian-ning   

  • Online:2011-07-16 Published:2011-07-16

CLC Number: 

  • R285.5