主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Quantitative comparison of 4-( 4-hydroxyphenyl )-2-butanone-4′-O-β-D-(6″-O-cinnamoyl)-glucopyranoside in different decocting pieces of Dahuang (Radix et Rhizoma Rhei )

LI Li;ZHANG Cun;XIAO Yong-qing;YU Ding-rong;MA Yin-lian;TIAN Guo-fang;WANG Yun;HUANG Wen-qian   

  • Online:2011-07-16 Published:2011-07-16

CLC Number: 

  • R284.2