主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Influences of electroacupuncture on content of hypothalamus ENK and spinal OFQ in rats with chronic inflammatory pain

WANG Wei-jun;LU Jun;HUANG Yi-ran;MA Qing;WANG Jun-ren;TU Ya;NIU Chuan-sen;HAO Hong-wei;LI Lu-ming   

  1. Beijing University of Chinese Medicine,Beijing 100029;Tsinghua University
  • Online:2010-03-15 Published:2010-03-15

CLC Number: 

  • R245.9