主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Synthesis and identification of baicalin artificial antigen

QU Hui-hua;ZHAO Yan;WANG Xue-qian;YANG Ai-ling;LI Yi-fei;LU Jian-qui;WANG Qing-guo   

  • Online:2010-09-15 Published:2010-09-15

CLC Number: 

  • R285.5