主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles     Next Articles

Correlation between syndrome factors of ischemia stroke and previous transient ischemic attack and hemodynamic changes

BAI Wen;WANG Le;CHEN Zhi-gang;ZHANG Yun-ling;ZHAO Jian-jun;CHEN Zhi-qiang;CHANG Fu-ye;CAO Xiao-lan;ZHANG Yu-lian   

  • Online:2010-09-15 Published:2010-09-15

CLC Number: 

  • R255.2