主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

Previous Articles    

Correlation between stroke syndrome factors and neurological impairment scores

CHEN Bao-xin;ZHANG Yun-ling;GUO Rong-juan;CHEN Zhi-gang;ZOU Yi-huai;ZHAO Jian-jun;CHEN Zhi-qiang;ZOU Jing-tao;CHANG Fu-ye;CAO Xiao-lan;ZHANG Yu-lian   

  • Online:2011-01-15 Published:2011-01-15

CLC Number: 

  • R255.2