主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE

    Next Articles

Application of qualitative interview in cancer intervention by Chinese medicine

LI Xun;LIU Zhi-jun;LI Xin-xue;LIU Yan;ZHU Jiang;LIU Jian-ping   

  • Online:2011-09-15 Published:2011-09-15

CLC Number: 

  • R2-03