主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R

Editorial Board

 • The 6th Editorial Board of Journal of Beijing University of Traditional Chinese Medicine

  Advisors:

  Yan Zhenghua ; Wang Ziyu ; Ben Chang`en ; Tian Delu ; 
  Xu Qiuping ; Li Xuewu ; Huang Qifu

  Editor-in-Chief:Wang Yongyan

  Associate Editor-in-Chief(in order to surname strokes): 
  Wang Wei ; Tian Jinzhou ; Qiao Yanjiang ; Chen Jiaxu ; 
  Liang Jichun ; Lu Zhaolin ; Jin Qi  
  ; LI Yan(executive)

  Editorial Members(in order to surname strokes):
  Ding Xia ; Yu Zhimin ; Wang Tianfang ; Wang Yulai ; Wang Yongyan ; Wang Wei ; 
  Wang Qingguo ; Wang Jie ; Wang Zhong ; Wang Hongwu ; Wang Yong ; 
  Wang Meihong ; Wang Shuoren ; Wang Ting ; Wang Qi ; You Haiyan ; Niu Xin ;
  Shi Renbing ; Ye Min ; Tian Jinzhou ; Zhu Jianping ; Qiao Yanjiang ; Liu Daxin ; 
  Liu Cunzhi ; Liu Jianping ; Liu Baoyan ; Yan Jilan ; Du Shouying ; Li Yueqing ;
  Li Ping ; Li Jun ; Li Yan ; Li Shao ; Li Hongfu;Yang Jinxiang ; Xiao Hongbin ;

  Xiao Chengzong ; Gu Xiaohong ; Zhang Yunling ; Zhang Shichen ; Zhang Zhanjun ;

  Zhang Nianshun ; Zhang Huamin ; Zhang Bing ; Zhang Qiming ; Zhang Qicheng ;

  Chen Jianxin ; Chen Xinyi ; Chen Jiaxu ; Chen Weiwen ; Tu Ya ; Ji Shaoliang ;

  Meng Qinyun ;Zhao Jiping ; Zhao Baixiao ; Zhao Jinxi ; Zhao Yan ; Hao Yufang ;

  Zhong Xianggen ;Zhong Gansheng ; Hou Lihui ; Jiang Liangduo ; He Juan ; Jia Chunhua ;

  Ni Jian ;Wen Weiliang ; Gao Xuemin ; Gao Yin ; Guo Shuzhen ; Tang Minke ; 
  Tang Xudong ; Tang Qisheng ; Tu Jinwen ; Huang Luqi ; Shang Hongcai ; 
  Liang Jichun ; Tu Pengfei ; Yu Xiaochun ; Cheng Wei ; Lu Zhaolin ; Xie Ming ; 
  Jin Qi ; Zhai Shuangqing 
   

 • 2018-11-30 Visited: 11694