主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Interpretation of complexities of TCM constitutional theory
GUO Gang, LYU Ya-Yu, ZHENG Yan-fei, WANG Qi
JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE . 2015, (7): 437 -440 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2015.07.001