主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Correlation between structural shifts of gut microbiota and hyperuricemia in quails
HUANG Sheng-nan, LIN Zhi-jian, ZHANG Bing, GENG Di, NIU Hong-juan, ZHU Chun-sheng, WANG Xue-jie, SUN Bo-yu
JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE . 2015, (7): 452 -456 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2015.07.006