主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Comparison of two chromatographic methods for the determination of sugars in Danshen Injection (lyophilized powder) *
LIU Jing, HAN Chun-xia, JIANG Yan, WANG Gang-li, LIN Rui-chao, DAI Zhong, MA Shuang-cheng
JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE . 2015, (8): 556 -560 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2015.08.011