主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Ancient TCM doctors’ views on treatment of vertigo since Han Dynasty:a data mining research
LIU Xudong ,HE Qingyong, WU Haifang ,ZHONG Xiaoxue
JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE . 2016, (11): 920 -925 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2016.11.007