主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
On statement of “if keeping health, Zusanli (ST36) frequently being given festering moxibustion” *
MA Fangfang, PAN Shixia, LIN Yin, XI Xi, ZHANG Cong, LIAO Yan, WANG Jing, LI Bing, WANG Yichen, KE Xiuhui
JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE . 2017, (5): 371 -375 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2017.05.004