主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Application of speculative organon in domain of traditional Chinese Medicine *
WANG Weiguang, CHEN Zijie, JIAO Nan, WANG Huiru, LI Menglin, LIANG Yan, LIU Jintao, ZHAI Shuangqing
JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE . 2017, (11): 885 -888 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2017.11.001