主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Mechanisms of Baoyuan Jiedu decoction in the intervention of carcinogenic muscular atrophy through inhibiting cytokins-ubiquitin-proteasome pathway *
Zhang Honghua, Zong Xin, Deng Tiantian, Zhao Ruohan, Ji Xuming
JOURNAL OF BEIJIGN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINE . 2018, (8): 642 -647 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2018.08.005