主 办:北 京 中 医 药 大 学
ISSN 1006-2157 CN 11-3574/R
Conception of life science from the perspective of Chinese medicine
Xu Anlong, Shi Yuanyuan, Lu Tao, Jiang Miao, Li Feng, Liu Jianping, Li Hongmei
JOURNAL OF BEIJING UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE . 2020, (8): 623 -629 .  DOI: 10.3969/j.issn.1006-2157.2020.08.002